ارتباط فعال و مؤثر

با همکاری و ارتباط فعال و مؤثر موارد ذیل با همکاری استادان مختلف امکان پذیر است.

-مشاوره علمی در حوزه های علوم اجتماعی و ارتباطات

-برگزاری کارگاه های علمی و عملی به ویژه در حوزه های روابط عمومی، سواد رسانه ای، روش های تحقیق (تحلیل گفتمان و غیره) و سایر حوزه های ارتباطات

-تامین امکانات علمی موجود در سایت و بیرون سایت تا حد ممکن

-راهنمایی ممکن در حوزه های علوم اجتماعی و ارتباطات

-فروش کتاب های دکتر بشیر با تخفیف لازم

-پاسخ به نیازهای علمی در حوزه های علوم اجتماعی و ارتباطات خوانندگان تا حد ممکن

با احترام

«مدیریت سایت»