بزودی کتاب «عصر گفتمان» انتشار خواهد یافت

بزودی کتاب «عصر گفتمان» انتشار خواهد یافت

کتاب عصر گفتمان شامل ۳۰ مقاله/فصل است که بزودی منتشر می شود.

فهرست کتاب:

فهرست کتاب عصر گفتمان

مقدمه

۱- انسان همان گفتمان است

            عصر گفتمان

            وجود گفتمانی، وجود انسانی

            گفتمان شاخص انسان

            انسان گفتمانی

۲- توسعه گفتمان انتخابات

            سخن آغازین

            لرنر و نظریه توسعه

            انتخابات و فهم اجتماعی

            گفتمان انتخابات

۳– شعر گفتمان

            سخن آغازین

            همسازی علمی-عاطفی

            شعر گفتمان

۴- گفتمان سازی و توزیع معنا

            سخن آغازین

            گفتمان، محصولی چند بعدی

            گفتمان عمومی

            جامعه گفتمانی

            فرایندسازی معنایی

۵- گفتمان سازی یا امکان گفتمانی

            سخن آغازین

            گفتمان‌سازی

            شناخت، مقدمۀ گفتمان

            امکان گفتمانی

            مراحل امکان گفتمانی

                        1-موضوع گفتمان

                   2-ویژگی های گفتمان

                        3-تعیین عناصر، دال های شناور و اساسی

                        4-بینامتنیت گفتمانی

                        5-رابطة بینامتنی

                   6-مفصل بندی گفتمانی

                        7-طراحی نقشة گفتمانی

                        8-غیریت سازی گفتمانی

                        9-تهیة متن گفتمانی

                        10-بازنمایی گفتمانی

                        11-فرایند سازی گفتمانی

۶- رسانه، فرهنگ، گفتمان

            سخن آغازین

            رسانه همان فرهنگ است

            گرایش فرهنگی

            بلوغ فرهنگی

            بلوغ کاذب فرهنگی

۷- جامعه شناسی مردمی و گفتمان شهادت

            سخن آغازین

            گفتمان پاشائی، گفتمان حججی

            جامعه شناسی سوگیرانه

            گفتمان شهادت

            جامعه شناسی مردمی

۸- «اربعین» رسانة گفتمان جهانی

            سخن آغازین

            انسان اربعینی

            گفتمان اربعین

۹- زلزله، گفتمان پیوستگی و گفتمان ناپیوستگی

            سخن آغازین

            انسان ایدئولوژیک

            شکاف گفتمانی

۱۰- جامعه شناسی گفتمانی

            چیستی جامعه شناسی

            جامعه شناسی و گفتمان

            جامعه شناسی گفتمانی

۱۱- تخیّل در جامعه شناسی گفتمانی

            تخیّل جامعه شناختی و تخیّل گفتمانی

            تخیّل یا خیالبافی

            تخیّل گفتمانی

                  1-کشف «حافظه تاریخی» جامعه

۲-فهم «شیوه تخیّل» جامعه

۳-شناخت «گفتمان سازی» جامعه است.

    حافظه تاریخی

۱۲- خوانش گفتمانی تخیّل

            ژیلبر دوران و انسان‌شناسی تخیل

            خوانش گفتمانی تخیل

            تخیل یا آرمان زیسته‌شده

۱۳- گفتمان خانواده مدار نوروز

            معنا در منظومه گفتمانی

            نوروز منظومۀ گفتمانی تمام‌عیار

            گفتمان خانواده‌مدار نوروز

            منظومۀ گفتمانی نوروز

۱۴- هدفمندسازی گفتمانی

            سخن آغازین

            تنوع گفتمانی و گفتمان هدفمند

            هابرماس و گفتمان هدفمند

                        1-گفتمان روشن‌گرایانه

                   2-گفتمان مطالبۀ حقیقت

                        3- گفتمان مشروعیت‌ساز

                        4-گفتمان مطالبۀ اعتماد

          گفتمان هدفمند و دیپلماسی گفتمانی

۱-عزت

۲-حکمت

 3- مصلحت

۱۵- گفتمان و ضدگفتمان

            سخن آغازین

            ضدگفتمان

                        اول: مکتب مطالعات استعماری

                   دوم: مکتب انتقادی ضداستعمارگرایی

                        سوم: مکتب ضدگفتمان استعمارگرایی

            گفتمان/ ضدگفتمان

            ضدگفتمان به‌مثابه ضدجریان

۱۶- دیرینه شناسی و تبارشناسی گفتمان

            از دیرینه‌شناسی تا تبارشناسی

            تبارشناسی

            دستاوردهای دیرینه‌شناسی و تبارشناسی

          عصر انسان، عصر فراتر از انسان

۱۷- گفتمان بینارسانه ای

            سخن آغازین

            گفتمان بینامتنی و بیناگفتمانی

            مناسبات بینارسانه‌ای

۱۸- شريعتي و گفتمان روشنفکری دینی

            سخن آغازین

            سهم شريعتي در گفتمان روشن‌فكري ديني چقدر است؟

            گفتمان اجتماعی

            رابطه دین و روشنفکری

                        اول: مقولۀ روشن‌فكري

دوم: رابطۀ دين با روشن‌فكري  

سوم: امكان جمع شدن روشن‌فكري با دينداري

          روشن فکری ایرانی

          رابطه دین با تجدد

          سهم شریعتی در گفتمان روشنفکری دینی

۱۹- فضای سوم و تداخل گفتمانی

            سخن آغازین

              فضای مرزی یا فضای سوم

            فضای سوم و شکل‌گیری تداخل گفتمانی

۲۰- گفتمان خبری، دروازه سازی و حکمرانی مردم

            سخن آغازین

            دروازه‌بانی، بازنمایی و برجسته‌سازی

            دروازه‌سازی و حکمرانی مردم

            بازاریابی خبری و پاسخ‌گویی اجباری

            برنامۀ حالا خورشید و ظهور دروازه‌سازی مردم

۲۱- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش اول)

            سخن آغازین

            در فضیلت بی‌سوادی

            رابطۀ فهم با خواندن

            تعریف معناشناسانة خواندن

                        1- ارتقای هویتی

                        2- فهم معنایی

                        3- شکوفایی شخصیتی

۲۲- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش دوم)

            سخن آغازین

            مراحل بنیادین تفکر در خواندن از منظر اسمیث

                        1- معنادهی به نمادها بر پایۀ فهم موضوعی قبلی.       

۲- داشتن قدرت کافی برای انطباق فکر با متون خواندنی.

۳- تسلط بر زبان برای کشف معانی لغوی، اصطلاحی، مجازی و استعاری

            قدرت تفکر پایة خواندن

                   دیدگاه جانسون

 • درک ارتباط بین کلمات، جملات و عقاید، 
 • (2)                ارزشیابی مطالب نویسنده،
 • استنباط مطالب
 • بسط مطالب و تطبیق خواندن با هدف موردنظر

دیدگاه دونالد کللند

 • ارتباط خواندن با سواد
 • تفاوت سواد با خواندن
 • سواد، مهارتی برای رمزگشایی از متون
 • سواد، رسانه‌ای ارتباطی
 • مطالعه دستاوردی فرهنگی برای به دست آوردن معنا

نتیجه‌گیری

۲۳- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش سوم)

            سخن آغازین

            فرایند تحول نگاه به خواندن: مطالعۀ تاریخی

            خواندن در دوران باستان

            جمع‌بندی نگاه دوران باستان به «خواندن»

                        1- تعارض سیاست و مطالعه

                        2- سواد مانع یادآوری و نصیحت

                        3- نوشتن، داروی مخدر

                        4- خواندن، هم دارو و هم سم

                        5- خواندن، عامل بی‌نظمی

                        6- کلمات تهدیدی برای اخلاق

                        7- خواندن تقویت‌کنندۀ منازعۀ اخلاقی

                        8- نوشته‌ها قدرت تمیز ندارند

                        9- خواندن، پرسش‌آفرین و خطرآفرین

                        10- خواندن مایۀ حواس‌پرتی

            تشابه دو نگاه

۲۴- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش چهارم)

            سخن آغازین

            دوره‌های کتاب‌خوانی و مطالعه در جهان غرب

                        اول- مطالعه در دوران باستان

                        دوم- روم باستان

 • نگاه ابزاری به خواندن
 • نقش کاربردی خواندن
 • انتقال اطلاعات
 • کمک به مدیریت حساب‌ها و دادوستدها

                          سوم- دورۀ قرون وسطا

                   چهارم- قرن سیزدهم

                   پنجم- دورۀ رنسانس

                   ششم- عصر روشنگری

                   هفت- عصر مدرنیته

 •  دوران پیشامدرن
 • (۲)    قرن هجدهم
 • (۳)    اواخر قرن هجدهم
 • (۴)    قرن نوزدهم
 • (۵)    اواخر قرن نوزدهم
 • (۶)    نیمۀ اول قرن بیستم
 • (۷)    نیمۀ دوم قرن بیستم

هشتم- اوایل قرن بیست‌ویکم

نهم- عصر پست‌مدرن

          جمع‌بندی

۲۵- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش پنجم)

            سخن آغازین

            دین و تقدیس متن

          خواندن از منظر یهودیت

            خواندن از منظر مسیحیت

                        دال‌های گفتمانی خواندن متن مقدس از دیدگاه مسیحیت

            جمع‌بندی

۲۶- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش ششم)

            سخن آغازین

            فرایند تحول نگاه به خواندن: دیدگاه اسلامی

            تحلیل گفتمانی سورۀ العلق

            گفتمان روایی درباره خواندن

            محورهای گفتمانی خواندن متن مقدس (قرآن کریم) از دیدگاه اسلام

            مقایسۀ دال‌های اساسی خواندن از منظر مسیحیت و اسلام

۲۷- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش هفتم)

            سخن آغازین

            از عصر ارسطو تا عصر مک لوهان: تکرار نگرانی‌ها

            از عصر شفاهی تا عصر فضای مجازی: چالش‌های فراگیر

۲۸- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش هشتم)

            سخن آغازین

            خواندن علیه تفکر

            رابطة خواندن، گفتمان و تفکر

۲۹-۳۰- خواندن به مثابه قدرت گفتمانی (بخش نهم و دهم)

            سخن آغازین

            وحشت رسانه ای

            وحشت اخلاقی

            خواندن در عصر فضای مجازی و اینترنت

            دو نگاه به خواندن

                        1- عصر قبل از اینترنت

                        2- عصر اینترنت

            انواع مطالعه و خواندن به مثابه قدرت گفتمانی

            جمع بندی: فرایند تحلیل تاریخی مفهوم خواندن

                        1-دوران باستان: پارادکس سقراطی

                        2-روم باستان: کاربردهای خواندن

                        3-قرون وسطی: گم گشتگی اخلاقی

                        4- دوره رنسانس: کشف خویشتن 

                        5-عصر روشنگری: خطر درس نیاموختگان

                        6-عصر مدرنیته: رویکرد عقلانیت 

                        7-عصر پست مدرن: خطر اینترنت

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *