دفاعیه پایان نامه آقای محسن حمیدزاده با عنوان بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه های غربی؛ مطالعه موردی سردار قاسم سلیمانی در شش نشریه غربی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی

دفاعیه پایان نامه آقای محسن حمیدزاده با عنوان بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه های غربی؛ مطالعه موردی سردار قاسم سلیمانی در شش نشریه غربی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه های غربی؛ مطالعه موردی سردار قاسم سلیمانی در شش نشریه غربی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی

استاد راهنما:

دکتر حسن بشیر

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی همایون

استاد داور:

دکترمحمد حسن خانی

دانشجو:  محسن حمیدزاده

چکیده

این پژوهش تلاش کرده است با روش تحلیل گفتمان انتقادی،‌ با نگاه به مقالات شش نشریه آمریکایی :

 New York Times, Washington Post, Foreign Policy, Atlantic, New Yorker, News Week

  در مورد سردار قاسم سلیمانی، به دیدگاهی در مورد نگاه مطبوعات آمریکا در خصوص قدرت نظامی سپاه قدس و شخص قاسم سلیمانی دست یابد. با تحلیل های انجام شده، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اگرچه آمریکا و متحدانش استراتژی نظامی شان در برابر گروه های تروریستی مانند ‌« داعش» بی نتیجه بوده است،‌ این تمایل در میان مطبوعات آمریکایی وجود دارد که ایران و سردار قاسم سلیمانی را برنده،‌ توانمند،‌ هوشمند و موفق در مدیریت بحران منطقه ای داعش نشان دهند؛ با این حال مطبوعات آمریکایی مورد بررسی، همگی نقش قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در منطقه منفی ارزیابی می کنند. این نشریات در عین اینکه از بازنمایی پیروزی های منطقه ای سپاه پاسداران خودداری نمی کنند،‌ تلاش می کنند این نقش آفرینی را به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه نشان دهند،‌ و همزمان، ادعا می کنند که قدرت قاسم سلیمانی در منطقه و در کنترل بحران داعش، یک برساخته و جنگ تبلیغاتی از سوی رسانه های ایران است. مطبوعات مورد بررسی هنوز در چارچوب گفتمانی که جرج بوش خلق کرده است، ایران را محور شرارت،‌ و نیرویی نیازمند کنترل می دانند و همان استراتژی خطرسازنمایی را در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیش گرفته اند که در مورد صدام حسین و نیروها و امکانات نظامی او با شدت بیشتر اجرایی کردند.

 روش مورد استفاده در این پژوهش برای تحلیل مطالب تحلیلی و تفسیری، روش “تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف” و شیوه نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند است؛ و مقالات شش نشریه آمریکایی از بین دوازده نشریه غربی در بازه سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انتخاب گردیده.

کلمات کلیدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار قاسم سلیمانی، داعش، استراتژی رسانه‌ای،‌ جنگ نرم،‌ آمریکا، مطبوعات، بازنمایی، تحلیل گفتمان

فهرست عناوین

فصل اول.. ۱

کلیات و پیشینه پژوهش.. ۱

مقدمه.. ۲

طرح مساله.. ۳

ضرورت و اهمیت پژوهش.. ۴

سوالات اصلی:.. ۹

سوالات فرعی:.. ۱۰

بررسی تحقیقات پیشین:.. ۱۰

تعریف مفاهیم پژوهش.. ۱۷

بازنمایی.. ۱۷

گفتمان.. ۱۹

تحلیل انتقادی گفتمان.. ۱۹

کلیشه سازی.. ۲۱

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.. ۲۱

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.. ۲۳

روش پژوهش.. ۲۳

مرور کلیت پژوهش.. ۲۴

فصل دوم.. ۲۶

شرح مفاهیم نظری پژوهش.. ۲۶

بازنمایی.. ۲۷

گفتمان و بازنمایی.. ۳۰

ایدئولوژی.. ۳۳

غرب و “دیگران”؛ مطالعات پسا استعماری.. ۳۶

رسانه ای کردن دیگری.. ۴۶

نظریه‌های موجود در باب رسانه.. ۴۸

نظریۀ مارکسیستی.. ۴۸

نظریه‌ کارکردگرایی‌ ۴۹

نظریه انتقادی.. ۴۹

بازنمایی اسلام در رسانه ها.. ۵۰

فصل سوم.. ۵۵

شرح روش پژوهش.. ۵۵

تاریخچه تحلیل گفتمان.. ۵۶

تعاریف تحلیل گفتمان.. ۵۷

پیشفرض ها و انگاره های تحلیل گفتمان.. ۶۰

مهمترین اهداف تحلیل گفتمان.. ۶۱

مراحل تحلیل گفتمان.. ۶۲

تحلیل گفتمان انتقادی.. ۶۲

فوکو و تحلیل گفتمان انتقادی.. ۶۳

تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف.. ۶۵

مدل سه بعدی فرکلاف.. ۶۵

توصیف در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف.. ۶۶

تفسیر در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف.. ۶۷

فرکلاف (۱۹۸۹) چهار سطح برای تفسیر متن:.. ۶۸

بافت موقعیتی در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف.. ۷۰

تبیین در تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکلاف.. ۷۱

جایگاه تحلیل گر در مدل سه بعدی فرکلاف.. ۷۲

پایایی و روایی در تحلیل گفتمان.. ۷۳

جامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و تعداد نمونه.. ۷۴

نمونه‌گیری و تعداد نمونه.. ۷۶

فصل چهارم تحلیل داده ها.. ۷۷

فضای گفتمانی ایران و آمریکا.. ۷۸

يكم؛ پرونده‌ي هسته‌اي ايران:.. ۸۴

دوم؛ حمايت ايران از تروريسم:.. ۸۶

سوم؛ حقوق بشر در ايران:.. ۸۶

چهارم؛ دموكراسي در ايران:.. ۸۷

نومحافظه‌كاران آمريكا؛ عامل اسراييل:.. ۸۹

هدف آمريكا:.. ۹۰

بازنمایی ایران و اسلام در رسانه های غربی:.. ۹۱

تحلیل گفتمان انتقادی و بازنمایی خود و دیگری.. ۹۴

مجلات خبری آمریکایی.. ۹۵

آتلانتیک.. ۹۵

نیویورکر.. ۹۸

نیوزویک.. ۱۰۱

واشنگتن پست.. ۱۰۷

فارین پالیسی.. ۱۱۰

نیویورک تایمز.. ۱۱۳

جدول شماره۱: مقولات توصیفی و تفسیری مستخرج از نشریات آمریکایی   117

مرحله تبیین.. ۱۳۳

الف) مقاله آتلانتیک.. ۱۳۴

ب) مقاله نیویورکر.. ۱۳۴

ج) مقاله واشنگتن پست.. ۱۳۵

د)مقاله فارین پالیسی.. ۱۳۵

ه)مقاله نیویورک تایمز.. ۱۳۶

و) مقاله نیوزویک.. ۱۳۷

تحلیل رابطه بازنمایی ایدئولوژی و گفتمان حاکم بر متون انتخابی   138

فصل پنجم جمع بندی.. ۱۴۵

شباهت ها و تفاوت های نشریات مذکور در تاکتیک های مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی.. ۱۴۰

جمع بندی.. ۱۴۷

ماهیت راز آمیز و غالبا منفی سلیمانی:.. ۱۴۷

تبلور تقابل ایران و آمریکا در فعالیت های سپاه پاسداران و سلیمانی در منطقه:.. ۱۴۸

ماهیت ایدئولوژیک فعالیت های سپاه پاسدارن در تعامل باشیعیان منطقه:.. ۱۴۸

توجه به جنبه عملگرایانه در تعامل سپاه پاسداران/ سلیمانی با آمریکا در مواجهه با تروریسم:.. ۱۴۹

پیشنهادهای پژوهشی و سیاستی.. ۱۴۹

پیوست ها.. ۱۵۱

متن مقالات و ترجمه آن ها:.. ۱۵۱

Atlantic. 151

ترجمه مقاله آتلانتیک:.. ۱۵۴

NEW YORKER.. 156

ترجمه مقاله نیویورکر.. ۱۸۱

News week. 206

ترجمه مقاله نیوزویک.. ۲۲۲

The Washington post 229

ترجمه مقاله واشنگتن پست.. ۲۳۱

Foreign Policy. 232

ترجمه مقاله فارین پالیسی.. ۲۳۶

New York times. 239

ترجمه مقاله نیویورک تایمز.. ۲۴۴

منابع.. ۲۴۹

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *