تمام مطالب دسته بندی: اساتید من
اساتید من- ۲

اساتید من- ۲

۲- آقایان مرتضی، کاظم، حسین، و  باقر غروی از معلمان ابتدائی و متوسطه این چهار نفر برادران غروی هستند که واقعا معلمان نمونه ای بودند که بیشترین ارتباط را با دانش آموزان داشتند، هم از لحاظ تعداد درسهایی که تدریس می کردند و هم از نظر ارتباط آنها با خانواده ها و خود دانش آموزان. افراد بینظیری بودند که ادب، اخلاق، دیانت، علم و صبر و شکیبائی فراوان داشتند. نمی دانم کدام یک از دیگری بزرگتر بود، البته آقای باقر غروی پسر عموی بقیه بود و هر سه ی دیگر برادر.  بهر حال، از اینکه اکنون آنها را به نام کوچک خواهم خواند نهایت محبتی را منعکس می کند که پس از نیم قرن زندگی، خاطرات آنها را با خود […]

اساتید من-۱

اساتید من-۱

«به یاد اساتیدی که داشتم» «حسن بشیر» یاد اساتید، احیای ادب، اخلاق، تربیت و آگاهی در خویشتن است. یاد اساتید، فراتر از یاد آنان، یادآوری خوبی ها، آموزش ها، دانائی ها، توصیه ها، و  محبت های آنان است. یاد اساتید، یاد اصالت های معرفتی است که در انسان نهادینه است. یاد فطرت پاکی که در سلاله آدم نهفته است. یاد اساتید، یاد پیوند ناگسستنی عشق و عاطفه، محبت و صمیمت، قدردانی و افتخار، بزرگی و آزادگی است. یاد اساتید، یاد پیام  نورانی: من علمنی حرفا، قد صیرنی عبدا است. (هر آنکس که به من حرفی آموخت، مرا بنده خود ساخت) یاد اساتید، آزاد کننده روح از تاریکی بردگی به روشنائی بندگی. و این مرحله به سادگی قابل دسترس نیست. آنانکه […]

1 2